Hybrid Yazılım Elektronik A.Ş.

Belgelendirme Hizmetleri

Tüm sertifikasyon süreçlerinizde yanınızdayız!

Belgelendirme Hizmetleri

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 standardı işletmenin veya kuruluşun mevzuat ve müşteri şartlarını karşılayabilen ürün ve hizmetleri sağlama yetisini kanıtlaması lazım olduğunda uyması gereken sistemdir, standartların belgelendirilmesidir. Her sektörden işletme ve kuruluşlara uygulanabilir. Bu belgeye sahip olunmasıyla İşletmenin veya kuruluşun marka değeri ve itibari artar. Belgenin uluslararası geçerliliği olması sayesinde ihracat ve ticari rekabet konusunda avantaj sağlar. Müşteri memnuniyetini arttırır. Kalite standardizasyonu sağlayarak dokümantasyon oluşturur. Hata payını azaltıp verilebilecek firelerin önüne geçer. Ürünün ilk kaynağından sunumuna kadar olan aşamaların denetlenmesini ve takibini kolaylaştırır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 9001 standardı işletmenin veya kuruluşun mevzuat ve müşteri şartlarını karşılayabilen ürün ve hizmetleri sağlama yetisini kanıtlaması lazım olduğunda uyması gereken sistemdir, standartların belgelendirilmesidir. Her sektörden işletme ve kuruluşlara uygulanabilir. Bu belgeye sahip olunmasıyla İşletmenin veya kuruluşun marka değeri ve itibari artar. Belgenin uluslararası geçerliliği olması sayesinde ihracat ve ticari rekabet konusunda avantaj sağlar. Müşteri memnuniyetini arttırır. Kalite standardizasyonu sağlayarak dokümantasyon oluşturur. Hata payını azaltıp verilebilecek firelerin önüne geçer. Ürünün ilk kaynağından sunumuna kadar olan aşamaların denetlenmesini ve takibini kolaylaştırır.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 18001 standardı iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi konusundaki lüzumları belirlemek için oluşturulmuştur. İşletme güvenliğini, çalışanların güvenliğini ve üretim güvenliğini korumayı ve sürdürmeyi sağlar. İşletmelerin ve kuruluşların sağlık ve güvenlik gerekleri tanımlanmalı ve kontrolleri rutin olarak gerçekleştirilmelidir. Pro aktif bir yaklaşım benimseyerek, herhangi bir sistem bozukluğu gerçekleşmeden, risk analizleri yaparak ve olası problemleri öngörerek, gerekli önlemler alınmalı ve işin başında düzenlemeler yapılmalıdır. Bu sayede gücü kayıplarını azaltılarak elde edilen verim arttırılır. Gerekli tedbirlerin alınmasıyla oluşabilecek makine kazaları, patlamalar ve yangınlar gibi felaketlerin önüne geçilir. Bu sistemin uygulanması ile Uluslararası & Ulusal standartlar ile paralellik sağlanmış olur. Kurumsal imajın gelişimine katkı sağlar. Kuruluşun saygınlığına katkı sağladığı için rekabet etmeyi kolaylaştırır. Olası kazaların önüne geçerek sonrasında ödenmesi gereken telafi giderlerini, cezaları ve tazminatları azaltarak işletmeyi potansiyel kayıplardan korur.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 10002 standardı, günümüz piyasasında işletmelerin rakip sayısının artması ve rekabetin yoğunlaşmasıyla müşterilerin işletmelerden beklentileri de artmış ve müşteri memnuniyeti kavramı önem kazanmıştır. Dolayısıyla işletmelerin sektörde tutunabilmeleri, elde edilen karı sürdürebilmeleri ve arttırabilmeleri, marka değeri oluşturup, koruyup, yükseltebilmeleri adına, olası şikayetlerin gelebileceği alanların belirlenmesi ve şikâyet yönetim biçimlerinin tanımlanması ile müşteri memnuniyetini korumak ve sürdürmek için oluşturulmuştur. Müşterilerden gelen geri bildirimlerin göz önüne alınasıyla müşteri memnuniyeti sağlanır ve müşteri bağlılığı arttırılır. İşletmenin veya kuruluşun itibarını arttırır ve sürdürülebilirliğin sağlanması adına nasıl bir yol takip etmesi gerektiğini gösterir. Müşteri kitlesini elde tutmak için harcanan sermayeyi minimuma indirgenmesine yardımcı olur. İşletme çalışanlarında şikayetlerin önlenmesi yönünde bilinç oluşumuna katkı sağlar. Şikâyet analizi yapabilmeye olanak tanır ve sorun oluşmadan önlenebilmesine yardımcı olur.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 standardı işletme veya kuruluşların ve bilgilerini kontrol edebilmeleri ve güvenli tutabilmeleri için oluşturulmuştur. Bu standart uygulandığı taktirde işin sürekliliği sağlanır, potansiyel felaketlerin yaşanması durumunda işin sürdürülebilmesini destekler. Süreklilik sağlandığı için alınan verim artar. İşletmenin varlıkları hesaplanır, riskler analiz edilir ve analiz sonucuna göre yapılacak olan kontroller belirlenir. Müşterilerin ve tedarikçilerin işletmeye olan güveni artar. Kurumsal saygınlığı korur ve marka imajına katkıda bulunur. Yasal takiplerin önüne geçer.

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetimi Sistemi

ISO 13485 standardı medikal cihaz sektörü için özel olarak oluşturulmuştur. Pek çok farklı kriteri bünyesinde barındırdığı için kendine özgü ve spesifik bir sistemdir. Medikal cihazların üretimi ve servis hizmetleri verme hakkında oluşturulmuş olan mevzuatların şartlarını kalite yönetimi sistemi standardı ile paralel hale getirmek bu sistemin temel hedefidir. Bu belgenin alınması işletmeye rekabet avantajı sağlar. Mevzuatlarla paralellik gösterdiği için potansiyel zararların önüne geçer. Sektörel esaslarda global uygunluk sağlar. İşletmenin veya markanın güvenilirliğini arttırır ve marka imajına katkı sağlar. Risk yönetimini daha etkin şekilde gerçekleştirebilme olanağı sağlar.

HACCP / ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

HACCP/ISO 22000 standardı gıda üretim ve zincirinde oluşabilecek tehlikeleri kontrol altına almak için oluşturulmuştur. Üretim süreçlerini ve aşamalarını denetler. Oluşabilecek aksilikleri gerçekleşmeden önlemek ve en kısa zamanda tespit edilmesi için bir zorunluluktur. Dokümantasyon ve doğrulama sağlar. Gıda üreticileri, tesisleri, distribütörleri, dağıtım firmaları ve işleme tesislerinin bu belgeye sahip olması gıda güvenliği için önleyici bir sistem sunar. İşletmenin güvenilirliğini ve müşteri memnuniyetini arttırır. Ürünler için uygulanan test maliyetlerini düşürür. Elde edilen verim artar. Pazarlama ve rekabet açısından avantajlar sağlar. Sorumluluk üstlenilmesi gereken kazalar azaltılmış olur böylelikle mali sorumluluk sigortası maliyetlerinde azalma sağlanabilir, ödenmesi gereken telafi giderlerini, cezaları ve tazminatları azaltır.

ISO 20252 Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi

ISO 20252 standardı global Pazar, kamuoyu ve sosyal araştırmaların yürütülmesinin süreçleriyle ilgili aşamaların yönetilmesi, veri toplanması ve toplanan verinin işlenmesi, araştırma projesinin raporlanmasını küresel standartlar çerçevesinde uygulanması için oluşturulmuştur. Bu belgenin edinilmesiyle geçerliliği olan, güvenilir ve doğru bilgi temin edilmiş olur. İşletmenin sunduğu ürün ve hizmetlerin kalitesi ve buna bağlı olarak müşteri memnuniyeti artar. İşletmenin imajına katkı sağlarken itibarını arttırır. Rekabet etme becerisine ulusal ve uluslararası alanda katkı sağlar. İşletmenin üstlendiği riskleri azaltırken potansiyel tehditlerin önüne geçilmesine olanak sağlar. İşin sürekliliğini sağlar ve alınan verim artar.

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistem

ISO 22301 standardı işletme ve kuruluşların etkin ve uygulanabilir bir iş sürekliliği sitemi kurmak ve kontrol etmek için oluşturulmuştur. Potansiyel tehditleri önceden tespit edilmesini sağlayarak gerçekleşebilecek olan sorunların önceden engellenmesine olanak sağlar. Kriz yönetimi kabiliyeti sunarak, kriz zamanlarında işletmenin varlığını koruyabilmek adına sürdürmesi gereken fonksiyonlarının devamlılığını sağlar. Herhangi bir kaza halinde durumun normale dönüştürme süresini minimuma indirger. İşletmenin tedarik zincirini güvence altına alır. İşletmenin itibarını ve saygınlığını arttırır ve korur. Sektördeki rekabet kapasitesini arttırır. Standardizasyon oluşturduğu için müşteri memnuniyeti ve bağlılığı arttırılmış olur. Bu alandaki mevzuatlarla paralellik göstererek işletmeye ve müşterilere güvence sunar.

ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 28000 standardı tedarik zinciri güvenliği için gereklilikleri tanımlandırmak ve bu sisteme geçiş yapmak isteyen işletmelere yönetim planı ve şeması sağlamak için oluşturulmuştur. İşletmenin tedarik zinciriyle alakalı eylemlerini yönetim sistemleriyle entegrasyonunu sağlar. Sektördeki güvenlik risklerinin tamamının doğru şekilde belirlenmesini, oluşabilecek komplikasyonların önüne geçecek önlemlerin belirlenmesini ve uygulanmasını, bunların sonucunda da potansiyel hasarın minimize edilmesini sağlar. Sigorta yaptırılacağında işletmenin bu belgeye sahip olması sigorta firmalarında güven duygusu uyandırdığı için sigorta maliyetlerini azaltır. İşletmenin itibarına katkı sağlar ve marka değerini yükseltir. Müşteri memnuniyeti sağlar ve müşterilerin işletmeye duyduğu güven artar.

ISO 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi

ISO 16949 standardı otomotiv sektöründe yer alan tedarikçi işletmelere yönelik oluşturulmuştur. Bu sektöre dair şartların tanımlandığı, tedarikçi işletmeler için teknik standartların entegrasyonu otomotiv kalite yönetim sistemini tekvin eder. İşletmelerin bu belgeye sahip olması tedarikçi zincirini geliştirir, sunulan hizmet veya ürünün kalitesini arttırır. Sektöre dair bilgiler bir araya getirilmiş olur ve sektörün tamamının aynı kalite sisteminde bir araya gelmesi sağlanır. Tüketiciye daha güvenilir ürün ve hizmet sağlanır, bu sayede işletmeye duyulan güven ve bağlılık artar. İşletmenin marka imajını ve itibarini arttırır, korur. Rekabet avantajı sağlayarak rakiplerinden sıyrılmasına yardımcı olur.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 standardı işletmelerin veya kuruluşların enerji verimliliğini arttırmak, enerji tasarrufu yapmak ve çevre bilincinin teşvik edilmesi için ihtiyaç duyduğu proses ve sistemlerin oluşturulması ve sürdürülebilirliğini sağlamak için oluşturulmuştur. Enerji maliyetlerinin her geçen gün artması ve beraberinde getirdiği çevresel tahribat bu belgeyi her kuruluşun alması gereken bir zorunluluk haline getirmiştir. Bu sistemin uygulanmasıyla değişen enerji fiyatlarının işletmeye olan etkisi azaltılır, enerji maliyetleri düşer ve enerji tasarrufuna katkıda bulunulur. Dış kaynaklı enerjilere olan bağlılığın aza indirgenmesiyle arz güvenliği arttırılır. Global olarak rekabet etmek isteyen işletmelerin bazı ülkelere ve sektörlere girebilmesi için bu belgenin edinimi öncül koşullardan biridir. Karbon ayak izi ve sera gazı salınımını azaltır. Çevreci üretim sağlanmış olur. Tüm paydaşlar için, bilhassa müşteriler için güven duygusu sağlar. İşletmenin imajına ve itibarına katkı sağlar. Sektördeki rakipleriyle rekabet etme kapasitesini arttırır.

Helal Gıda

Helal Gıda Sertifikası, ürünün üretiminden son tüketiciye kadarki tüm aşamalarında temiz ve güvenilir olduğunu, ürünün menşei de dahil olmak üzere hammadde, içerik ve üretim süreçlerinin İslami şartlara uygunluğunu gösteren bir standarttır. Ürünün temini ve üretim aşamalarında hijyenin sağlandığını, insani gereklere uygunluğunu, İslami şartları yerine getirdiğini gösterir. İslam’da tüketilmesi haram olarak kabul edilen gıda maddelerini içermez. Helal olarak kabul edilmiş hayvansal ürünlerin de İslâmi usule göre kesilmiş olmaları şarttır. Helal Gıda Sertifikalı ürünler dünya üzerindeki 1,5 milyar nüfuslu Müslümanların tercih sebebidir. Bu anlamda Sertifikanın varlığı pazar açısından büyük avantaj sağlamaktadır. Ürünün ve üreticinin Küresel İslam içinde tanınmasını ve tanıtılmasını sağlar.

ISO 20000-1:2011 Bilgi Teknolojileri Yönetim Sistemi

Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi kurum çalışanlarının ve hizmet verilen müşterilerin gereksinimlerini karşılayan ve değer sunan hizmetlerin tasarlanmasını, gelişimini ve iyileştirilmesini kapsar. Teknolojinin gelişmesiyle Bilgi Teknolojileri hizmetleri kurumların tüm süreçlerinde yer almaya başladı. Bu süreçlerin iyi yönetimi, taleplerin doğru analiz edilmesi ve doğru yatırımlar yapılarak cevap verilmesi gerekmektedir. Günümüzde Bilgi Teknolojileri hizmetlerinin iyi analiz edilememesiyle yapılan yatırımlarında maliyetleri artmaktadır. Bu hizmetlerin iyi yönetilmesi için Bilgi Teknolojileri süreçlerinin standartlara uygun yönetilmesi gerekmektedir.

ISO 31000:2018 Risk Yönetim Sistemi

Risk, belli bir organizasyon içerisinde planlanan hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hususundaki belirsizliktir. Risk yönetilebilir bir olgudur. Risk Yönetimi, faaliyetlerdeki risklerin belirlenmesi, çözümlenmesi ve tepki verilmesi süreçlerini kapsar. Olumlu olayların sonuçlarının arttırılması ve olumsuz sonuçların en aza indirilmesini içerir. Risk Yönetimi, şirketler için performans yönetim sistemine doğru ilerlemektedir. ISO31000 Risk Yönetim Standardı ile Risklerin Yönetimi, karar verme süreçlerini kolaylaştırır ve yöneticilerin doğru kararlar alması açısından faydalıdır. Günümüzde artan pazar rekabeti ortamında şirketlerin doğru ve hızlı karar vermesi büyük önem taşımaktadır. Bu standartla şirketler oluşabilecek riskleri önceden analiz ederek zamanında ve etkin bir biçimde gerekli önlemleri alabilirler.

İyi Üretim Uygulamaları (GMP)

İyi Üretim Uygulamaları, insan sağlığına direkt olarak etkide bulunan gıda, ilaç, kozmetik, medikal cihaz, deterjan gibi mamullerin hangi şartlar altında üretimde bulunması gerektiği hakkında kılavuzluk yapan bir kalite sistemine denir. İşletme ile alakalı olan iç ve dış koşullara ilişkin koruyucu önlemdir. Üretimin her seferinde aynı etkinlikte uygulanması ve her seferinde aynı kalitede ürün elde edilebilmesine yardımcı olur. Ürünün doğru malzemelerle, doğru yöntemlerle işleyişini belirler. İyi Üretim Uygulamalarındaki amaç ürünün tüketiciye güvenilir, hijyenik, kaliteli ve verimli bir şekilde ulaşmasını sağmaya yöneliktir.

EN 15838:2009 Müşteri İletişim Merkezi Yönetim Sistemi

EN 15838 standardının amacı, Müşteri İletişim Merkezlerinin hizmet kalitesini belirlemek ve artırmak, sektörde standart hizmet verilmesini sağlamak, bu hizmetlerin verilmesi için gereken teknik şartları ortaya koymaktadır. Müşterilerle iletişimin etkin bir biçimde sağlanması için kurulan merkezlerin hizmet süreçlerinin etkinliğini arttırır. Rakiplerden farklı olmayı ve fark yaratmayı sağlar. Bilgi teknolojilerin, altyapının geliştirilmesine ve etkin bir biçimde kullanılmasına yardımcı olur. Müşteri memnuniyetinin artmasına ve Müşteri İletişim Merkezlerinin çevreye duyarlı olmasını sağlar. Uluslararası geçerliliğe sahip bir belgedir.